Chakra Aromatherapy Essential Oil Blend Brisbane

Full Set – Chakra Essential Oil Blends

The complete set of Chakra essential oil blends.

Includes:

Crown 

Third Eye 

Throat

Heart

Solar Plexus

Sacral

Root

 

    AU$140.00Price